PROJECT       NEWS         STUDIO         CONTACT

호텔도슨 라운지 신사
HOTEL DAWSON / Outdoor Garden

“풍성한 향기를 가진 리틀 라벤더 가든.”위치 : 서울특별시 강남구 압구정로10길 42, 2층
조성 면적 : 1m2, 토분내 식재 
유형 : 상업공간, 제품판매
프로젝트 기간 : 2022.10식재수종 : 잉글리쉬라벤더 with
건축. 인테리어 설계 & 시공 :  STAY ARCHITECTS(스테이 아키텍츠 건축사사무소)

Copyright © 2024 Botanical Studio SAM all rights reserved.  
︎ ︎